política de privadesa

Aquest lloc està gestionat per GIRONA CHIROPRACTIC SL amb domicili social a CL Manel Quer 9 Baix, 17002 Girona (Girona), CIF B72414956.

RESUM

GIRONA CHIROPRACTIC SL, ha assumit el compromís de protegir les seves Dades Personals (com ara el seu nom; adreça; número de telèfon; data de naixement; adreça de correu electrònic; número de targeta de crèdit; sexe; preferència d’idioma; i preferències de categoria de mercaderia). Obtindrem les Dades Personals que ens faciliti voluntàriament i les tractarem per a les següents finalitats (“Fines”):

  • Realitzar operacions amb vostè, prestar el servei contractat i gestionar la seva pertinença al nostre sistema de fidelització d’associats, si és el cas;
  • Enviar comunicacions comercials, sempre que hagi donat el seu consentiment
  • Entendre i analitzar les seues necessitats i preferències
  • Desenvolupar, millorar, comercialitzar i subministrar productes i serveis per atendre’n les necessitats
  • Permetre participar en promocions i concursos
    Permetre participar en estudis de clients o grups d’interès, i,
  • Donar resposta a sol·licituds o queixes.

Podrem conservar o tractar aquestes dades personals de forma segura a qualsevol lloc del món, mentre resulti necessari per als fins. Utilitzem la tecnologia SSL (Secure Sockets Layer). Podrà donar-se de baixa en cas de subscripcions o recepció de correus comercials en qualsevol moment posant-se en contacte amb nosaltres per escrit d’acord amb el mode indicat a les nostres comunicacions.

Les nostres pàgines web fan servir galetes i beacons per ajudar-nos a millorar l’experiència de l’usuari. Sempre que el vostre navegador ho permeti, podreu rebutjar les cookies si bé amb això tant la seva utilització del nostre Lloc Web com la seva capacitat per accedir a determinades funcions del lloc i realitzar operacions podran veure’s afectades.

1. El nostre Plantejament de Privadesa

1.1. GIRONA CHIROPRACTIC SL reconeix que la protecció de les seves dades personals és un principi fonamental per a la generació de confiança i el manteniment d’una bona relació amb vostè.

1.2. Aquesta Política de Privadesa detalla els compromisos que hem assumit i els drets que li assisteixen en relació amb el Tractament de les seves Dades Personals de conformitat amb la legislació aplicable.

1.3. Addicionalment, en determinats casos específics aquesta Política de Privadesa podrà complementar-se amb polítiques i termes i condicions addicionals, o amb breus Declaracions de Privadesa utilitzades en relació amb determinats fins concrets i de diferents formes, la qual cosa identificarem degudament com de compliment obligat.

1.4. En facilitar les vostres dades personals, esteu donant el vostre consentiment a l’obtenció, ús i tractament (incloent-hi la revelació) de les vostres dades personals de la manera i per als fins descrits en aquesta Política de Privadesa.

2. Obtenció de les Dades

2.1. Podrem comunicar-nos amb vostè a través de diferents canals, incloent la nostra seu, els nostres sistemes de fidelització de clients i Internet (via les nostres pàgines web de venda o informació) oa través de la nostra línia de contacte directe, així com a través d’altres mitjans com com per correu postal, e-mail, telèfon, fax o missatges de text enviats al telèfon mòbil, si bé la nostra forma de comunicació preferent serà via e-mail per tenir un menor impacte en el medi ambient. Aquestes comunicacions podran incloure l’enviament i la recepció d’informació relativa a vostè. les nostres pàgines web) constituiran informació que no us identificarà personalment (conforme al que descriu l’apartat 4 següent). Aquesta Política de Privadesa es refereix principalment al Tractament de Dades Personals.

2.2. Us facilitarem informació explicant-vos per què es necessiten les Dades Personals i la manera com aquestes Dades Personals seran tractades.

3. Dades Personals

3.1. GIRONA CHIROPRACTIC SL limita el volum i el tipus d’informació que obtenim a aquest efecte, cosa que és necessària per als fins indicats i no obtindrem les seves dades personals llevat que ens les proporcioni (directa o indirectament) de forma voluntària.

3.2. Encara que els detalls precisos de les Dades Personals obtingudes variaran en funció de la finalitat que es persegueixi en cada cas, en general, obtindrem les següents Dades Personals en relació amb Ud.:
• nom
• direcció
• número(s) de telèfon
• adreça de correu electrònic
• preferència d’idioma; i preferències de categoria de mercadería

4. Informació No Identificable Personalment

4.1. Quan obtenim informació a través de la nostra Pàgina Web, com passa amb moltes altres pàgines web, també obtenim automàticament determinada Informació No Identificable Personalment relativa a l’ús del lloc web que no us identifica de forma directa. A títol d’exemple, s’inclou l’adreça IP del vostre ordinador, l’adreça IP del vostre Proveïdor de Serveis d’Internet, la data i l’hora en què accedeix al lloc web, l’adreça d’Internet del lloc web des del qual accedeix directament al nostre Lloc Web, el sistema operatiu que utilitza, les seccions del lloc web que visita, les pàgines del lloc web que llegeix i les imatges que visualitza, així com els continguts que es descarrega del nostre Lloc Web.

4.2. Podrem utilitzar la Informació No Identificable Personalment per compilar informes de dades de seguiment relatius a les estadístiques dels usuaris del lloc, els patrons de trànsit del lloc i les compres realitzades en aquest lloc. Les dades de seguiment dels informes no es poden relacionar directament amb la identitat dels usuaris o amb les vostres dades personals.

4.3. En aquest sentit, les vostres visites al nostre Lloc Web quedaran registrades; no obstant això, no podrem identificar-vos personalment llevat que decideixi específicament compartir la informació amb nosaltres. Utilitzem aquesta informació per conèixer millor la manera com els nostres associats i interessats utilitzen el nostre Lloc Web i entendre millor quines opcions són les més populars i s’adeqüen de manera més satisfactòria a les necessitats dels nostres visitants

5. Quan s’obtenen les dades personals i com s’utilitzen?

5.1. GIRONA CHIROPRACTIC SL obté Dades Personals per a les següents finalitats:

5.1.1. Realitzar operacions amb vostè, prestar el servei contractat, administrar les comunicacions i gestionar la seva pertinença al nostre sistema de fidelització de clients;

5.1.2. Enviar comunicacions comercials, sempre que hagi donat el seu consentiment;

5.1.3. Entendre i analitzar les nostres vendes i les vostres necessitats i preferències;

5.1.4. Desenvolupar, millorar, comercialitzar i subministrar productes i serveis per atendre’n les necessitats;

5.1.5. Permetre participar en promocions i concursos;

5.1.6. Permetre participar en estudis de clients o grups d’interès;

5.1.7. Donar resposta a sol·licituds i queixes

5.1.8. Permetre participar en els nostres sistemes de fidelització de clients i gestionar la seva pertinença a aquests.

5.2. Únicament conservarem les dades personals mentre resulti necessari per satisfer els fins específics per als quals hagin estat obtinguts. Conservem les dades personals de conformitat amb les nostres pròpies directrius, procediments i principis i en línia amb la legislació aplicable de cada jurisdicció rellevant.

5.3. Podrem revelar les vostres Dades Personals quan així se’ns exigeixi en virtut de la legislació vigent oa requeriment de les autoritats competents.

5.4. Si vostè dóna el seu consentiment (acceptació) a la recepció d’aquestes comunicacions, podrà donar-se de baixa en qualsevol moment futur posant-se en contacte amb nosaltres d’acord amb el mode indicat a l’apartat 6.4 següent

5.5. Quan necessitem obtenir les vostres Dades Personals per a alguna finalitat sobre la qual no us hàgim informat prèviament i que no estigui inclòs en aquesta Política de Privadesa, tractarem de notificar-ho i obtenir el seu consentiment abans procedir a aquesta obtenció, o en cas d’impossibilitat, posteriorment a la més aviat possible. No obstant això, únicament utilitzarem les vostres Dades Personals per a la finalitat especificada amb caràcter previ al seu ús, quan el Tractament de les vostres Dades Personals resulti necessari per al compliment d’un contracte del qual Ut. sigui part, per poder dur a terme les actuacions corresponents sol·licitades per Ud. abans de subscriure un contracte, o quan el Tractament resulti necessari per a altres fins legals

6. Consentiment (Acceptació – Baixa)

6.1. Acceptació: GIRONA CHIROPRACTIC SL no utilitzarà les seves Dades Personals per a cap finalitat que no hagi estat especificada amb anterioritat, llevat que n’hem obtingut prèviament el consentiment per fer-ho o llevat que aquesta finalitat vingui requerida per llei.

6.2. El consentiment al subministrament de Dades Personals no és una condició perquè li puguem oferir un producte o servei, llevat que la informació sol·licitada sigui obligatòria per poder complir amb una finalitat legítima i especificada de forma explícita.

6.3. En particular, per norma general sol·licitarem el previ consentiment exprés (acceptació) abans d’enviar-li comunicacions de màrqueting (vegeu el punt 5.1.2 anterior). Quan hagi sol·licitat o acceptat rebre informació i comunicacions de màrqueting sobre productes de GIRONA CHIROPRACTIC SL

6.4. Baixa: En qualsevol moment podreu revocar el vostre consentiment a la nostra activitat d’obtenció, ús o revelació (en general, Tractament) de les vostres Dades Personals posant-vos en contacte amb nosaltres per escrit d’acord amb el mode indicat (per e-mail, correu postal, missatges de text, etc.), d’acord amb el que s’especifica a les comunicacions que us enviem, o als documents rellevants que pugueu haver subscrit (per exemple, en relació amb el nostre sistema de fidelització de clients), depenent del país on residiu o del canal a través del qual hagi acceptat prèviament rebre les nostres comunicacions. Si teniu qualsevol dubte pel que fa a la funcionalitat que posem a la vostra disposició per donar-vos de baixa, segons el que indica aquest apartat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça o pel mitjà que s’indica a l’apartat 14 d’aquesta Política de Privadesa .

6.5. Quan hagi acceptat prèviament rebre les nostres comunicacions comercials de conformitat amb el punt 6.3 anterior estant així mateix registrat al nostre programa de fidelització, en cas que la seva pertinença a aquest programa finalitzi per qualsevol motiu, no ho considerarem com una sol·licitud automàtica per donar-se de baixa, i sí considerarem que seguim comptant amb el seu consentiment llevat que vostè ho revoqui específicament, de conformitat amb el que indica l’apartat 6.4.

7. Correcció de la Informació
7.1. GIRONA CHIROPRACTIC SL conserva les Dades Personals correctes, completes i actualitzades d’acord amb allò necessari, tenint en compte el seu ús i els interessos dels nostres clients. 7.2. Vostè serà el responsable de comunicar qualsevol canvi a les seves Dades Personals i de garantir que aquesta informació sigui correcta i estigui actualitzada.
8. Accés i Actualització de les Dades Personals

8.1. Depenent de la legislació de cada jurisdicció rellevant, a alguns clients els assisteixen els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i objecció (al tractament) de les seves dades personals emmagatzemades per nosaltres, i tenen dret així mateix que se’ls informi sobre el seu ús i revelació. Fins i tot en el cas que aquests drets no estiguin previstos per llei, podrem continuar permetent accedir a la informació. Recomanem als nostres clients que totes les sol·licituds d’accés a les dades personals conservades per GIRONA CHIROPRACTIC SL es realitzin per escrit, si bé no imposem cap obligació formal en aquest sentit. No obstant això, podrem sol·licitar-vos que ens faciliti la informació addicional que resulti raonablement necessària per poder atendre la vostra sol·licitud.

8.2. En general, la resposta a la sol·licitud d’informació formulada per un client (d’acord amb l’apartat 14 següent) comportarà un cost zero o mínim per a aquest client. Això no obstant, amb subjecció les lleis de cada jurisdicció rellevant, es podrà cobrar un càrrec raonable pels costos de resposta per escrit, en l’entesa, però, que haurà d’informar-se prèviament el client sobre la quantitat exacta del càrrec esmentat. no podrà superar en cap cas la quantitat màxima permesa per la legislació de la jurisdicció rellevant. Les dades personals sol·licitades es faciliten al client en un format generalment comprensible.

8.3. Modificarem les Dades Personals contingudes a la nostra base de dades o en altres llocs quan així ho sol·liciti qualsevol persona que acrediti de manera fefaent la incorrecció o inexactitud de les Dades Personals. Les modificacions poden significar la correcció, l’eliminació o l’addició d’informació i la notificació a qualsevol altre tercer a què s’hagin revelat les dades. Això no obstant, hi ha la possibilitat que no puguem modificar dades sobre operacions de devolució o compres realitzades en el passat.

9. Data d’Entrada a Vigor i Canvis de la Política de Privadesa

9.1. Aquesta Política de Privadesa és vàlida des de gener de 2021.

9.2. Ens reservem el dret a modificar la nostra Política de Privadesa en qualsevol moment. Si decidim canviar la nostra Política de Privadesa, publicarem els canvis corresponents a la Pàgina d’Inici de manera que els nostres usuaris sàpiguen en tot moment quina informació en obtenim, com la utilitzem i en quines circumstàncies, si escau, la revelarem a altres tercers. En aquesta Política de Privadesa “Pàgina d’Inici” significa la pàgina d’inici del Lloc Web. Així mateix, en aquesta Política de Privadesa “Lloc Web” significa el lloc web de GIRONA CHIROPRACTIC SL o qualsevol altre lloc web administrat per GIRONA CHIROPRACTIC SL. Si segueix utilitzant els nostres serveis després que hàgim modificat la nostra Política de Privadesa, quedarà obligat al compliment del que disposen aquests canvis.

9.3. Si en algun moment donat introduïm canvis rellevants en aquesta política com, per exemple, en el cas que decidim utilitzar les Dades Personals per a qualsevol altre fi diferent o addicional als Fins descrits en aquesta política (apartat 5 anterior) o els comunicats al moment de la seva obtenció, li ho notificarem via e-mail, llevat que no disposem de la seva adreça d’e-mail, i en aquest cas recorrerem a qualsevol altre mitjà de comunicació disponible depenent de les dades de contacte que ens hagi facilitat. Únicament procedirem amb aquests canvis rellevants quan hàgim rebut el seu consentiment a aquest efecte.

10. Com mantenim la seguretat de les seves dades?

10.1. GIRONA CHIROPRACTIC SL protegeix les Dades Personals davant de possibles casos de pèrdua o sostracció, així com davant d’activitats no autoritzades d’accés, revelació, còpia, utilització o modificació, implementant amb mesures de salvaguarda i seguretat proporcionals a la confidencialitat de les Dades Personals, amb independència del format en què es conservin.

10.2. Utilitzem diferents mètodes per protegir les dades personals entre les quals s’inclouen:

10.2.1. Mesures físiques: restricció d’accés a les oficines a la companyia;

10.2.2. Eines tècniques: contrasenyes i encriptat segons les pràctiques habituals utilitzades al sector;

10.3. La seguretat en línia també és una prioritat. GIRONA CHIROPRACTIC SL incorpora mesures de seguretat com eines d’encriptat i autenticació per protegir les seves dades personals contra l’ús no autoritzat. També utilitzem firewalls per protegir els nostres servidors i la nostra xarxa i impedir que usuaris no autoritzats hi accedeixin i manipulin els fitxers i la resta d’informació que emmagatzemem.

10.4. Utilitzem la tecnologia SSL (Secure Sockets Layer) per protegir la informació de la targeta de crèdit online. En accedir a la pàgina de cistella de compra, el vostre ordinador començarà a comunicar-se amb el nostre servidor de manera segura

11. Qüestions Específiques d’Internet

11.1. Enllaços a Altres Llocs Web

11.1.1. El lloc web i les diferents pàgines web de GIRONA CHIROPRACTIC SL podran contenir vincles a altres pàgines web pertanyents a tercers i gestionades per aquests, així com a altres recursos d’Internet. Quan feu clic a aquests enllaços, estareu contactant amb aquest altre lloc web o recurs d’Internet. No tenim cap tipus de responsabilitat o control sobre aquestes altres pàgines web o recursos d’Internet o sobre les vostres activitats d’obtenció, ús i revelació (tractament) de les vostres Dades Personals

11.1.2. Us animem a llegir les polítiques de privadesa d’aquests altres llocs web per informar-vos sobre la manera com obtenen i usen les dades relatives a vostè.

11.2. Cookies – Beacons

11.2.1. El nostre(s) Lloc(s) Web utilitzen cookies i web beacons.

11.2.2. Les cookies són petits arxius de text que es generen quan visita el nostre(s) Lloc(s) Web o utilitza els nostres serveis online, que resideixen al vostre ordinador i que poden identificar de forma inequívoca el vostre navegador. Utilitzem dos tipus de cookies: (a) les cookies de sessió s’utilitzen mentre visita el lloc web i expiren després que se’n va, i (b) les cookies de registre són petits arxius que es generen quan es registra o accedeix al lloc web, que es queden a l’ordinador amb què es registra i que serveixen per reconèixer-lo quan es torni a registrar o accedir al lloc web utilitzant el mateix ordinador. Utilitzem cookies al nostre Lloc Web per permetre establir les seves preferències personals i ajudar-nos a oferir una millor experiència d’usuari.

11.2.3. Les cookies també ens ajuden a analitzar els patrons de trànsit del nostre Lloc Web, a emmagatzemar les preferències dels usuaris i seguir les seves tendències, de manera que puguem entendre quines parts del nostre Lloc Web són populars i fer més grata l’experiència de la navegació per als nostres usuaris. Així mateix, podrem utilitzar cookies quan es registri en línia per rebre serveis o informació.

11.2.4. Sempre que el vostre navegador ho permeti, podreu rebutjar cookies, si bé amb això tant la seva utilització del nostre Lloc Web com la seva capacitat per accedir a determinades funcions del lloc i realitzar operacions podran veure’s afectades.

11.2.5. Etiquetes de seguiment/Beacons: Cada pàgina del nostre Lloc Web conté píxels de seguiment que ens permeten seguir el seu progrés a través de les diferents pàgines que visita al lloc web. Aquesta informació és segregada (despersonalitzada) abans de ser analitzada.

12. Menors
12.1. Mai no obtindrem ni sol·licitarem de forma conscient Dades Personals de menors de catorze (14) anys sense haver obtingut prèviament l’obligat consentiment patern verificable. Cap menor de 14 anys no ens haurà de facilitar informació. En cas que detectem que algun menor de 14 anys ens ha facilitat dades personals sense el preceptiu consentiment patern verificable (com quan, per exemple, es facilita informació a través del nostre lloc web), procedirem a eliminar aquestes dades personals dels nostres arxius.
13. Compliment de la Llei

13.1. GIRONA CHIROPRACTIC SL ha implementat els procediments necessaris per rebre i respondre les consultes relatives a les polítiques i pràctiques de GIRONA CHIROPRACTIC SL referents a la gestió que realitza de les dades personals. Totes les queixes o consultes s’han de fer per escrit i enviar-se a l’adreça indicada a l’apartat 14 següent, si bé no imposem cap requisit formal en aquest sentit.

13.2. GIRONA CHIROPRACTIC SL estudiarà totes les queixes. Les sol·licituds seran trameses al corresponent Responsable de les Dades Personals. Quan hi hagi motius fundats per a la queixa, GIRONA CHIROPRACTIC SL adoptarà les mesures necessàries per solucionar la qüestió, incloent-hi, en cas necessari, la modificació de les seves polítiques i pràctiques.

14. Contacte amb Nosaltres

14.1. Si teniu algun dubte o consulta relativa a aquesta Política de Privadesa oa les pràctiques d’obtenció de dades aquí descrites, poseu-vos en contacte amb nosaltres:

Per e-mail: info@sagarzazuquiropractic.com

14.2. Us recordem que no haureu d’enviar per mitjans no encriptats (com l’e-mail) informació confidencial com, per exemple, contrasenyes, dades del compte bancari, etc. Si voleu donar-vos de baixa, remeteu-vos al punt 6.4 anterior.