Protecció de Dades

De conformitat amb Reglament General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD), i d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, vostè dóna el seu consentiment per a el tractament de les dades personals aportades a través de la vostra petició.

Aquests seran incorporats al fitxer corresponent titularitat d’ GIRONA CHIROPRACTIC SL, inscrit al Registre d’Activitats de Tractament. Les vostres dades seran utilitzades en la gestió administrativa i comercial de la vostra petició i de la nostra eventual relació contractual i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal. Us informem que podreu exercir els drets establerts a RGPD: Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, a sol·licitar la limitació del vostre tractament, a oposar-vos al tractament ia la portabilitat de les dades; a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/Passaport, a la següent adreça: CL MANEL QUER 9 BAIX, 17002 GIRONA (GIRONA).

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades sol·licitant document informatiu detallat que es troba a la vostra disposició